Tražilica

Pretplata - Uvjeti korištenja

Sklapanjem ugovora o pretplati Akademija – Eno galerija d.o.o. se obvezuje dostavljati pretplatniku magazin "Akademija" u ugovorenom periodu pretplate po ugovorenoj cijeni. Ugovoreni period pretplate racuna se od dana prve isporuke. Ugovor o pretplati zakljucen u pisanoj formi stupa na snagu i obvezuje Akademija – Eno galerija d.o.o. od dana potpisa ugovora od strane obje ugovorne strane. Ugovor o pretplati zakljucen sredstvima daljinske komunikacije (telefonom,e-mailom, telefaksom) obvezuje Akademija – Eno galerija d.o.o. od dana dostave narucitelju potvrde o prethodnoj obavijesti o uvjetima pretplate tj. potvrde narudžbe. Ukoliko narucitelju potvrda prethodne obavijesti o uvjetima pretplate / potvrda narudžbe nije dostavljena prije pocetka isporuke/dostave magazina, smatrati ce se da je primio ovu potvrdu na dan prve dostave magazina.

Pretplatnik – fzicka osoba - s kojom je zakljucen ugovor o pretplati izvan poslovnih prostora Akademija – Eno galerija d.o.o., prilikom posjeta akvizitera domu ili radnom mjestu pretplatnika, ima pravo jednostrano raskinuti ugovor o pretplati, ne navodeci razloge za to, u roku od 8 (osam) dana od dana potpisa ugovora o sklapanju pretplate. Ukoliko pretplatniku nije dostavljena posebna pisana obavijest smatra se da je istu primio primitkom ovih opcih uvjeta. U slucaju da je ugovor o pretplati zakljucen usmenim putem ili sredstvima daljinske komunikacije, pretplatnik ima pravo raskinuti ugovor o pretplati u roku od 8 (osam) dana od dana dostave potvrde prethodne obavijesti o ugovornim uvjetima/potvrde narudžbe.

Raskid ugovora mora biti izjavljen pisanim putem (poštom na adresu Akademija – Eno galerija d.o.o., Nikole Pavica 36, 10000 Zagreb). Ukoliko je ugovorena pretplata zakljucena na razdoblje krace od 12 mjeseci, ugovor prestaje istekom ugovorenog perioda. Produženje pretplate moguce je samo za daljnjih 12 mjeseci. Ugovor o pretplati zakljucen na 12 mjeseci produžuje se nakon isteka roka od 12 mjeseci na neodređeno vrijeme, ukoliko niti jedna ugovorna strana, najkasnije 30 dana prije isteka perioda pretplate ne otkaže daljnju pretplatu pisanom obaviješcu. Ugovor koji je na taj nacin produžen na neodređeno vrijeme svaka ugovorna strana može otkazati pisanim putem uz otkazni rok od 30 dana. U slucaju kašnjenja s placanjem, Akademija – Eno galerija d.o.o. ima pravo obustaviti daljnje isporuke do podmirenja dospjele naknade za sve isporucene primjerke magazina. U slucaju kašnjenja s placanjem dužeg od 30 (trideset) dana, Akademija – Eno galerija d.o.o. ima pravo otkazati pretplatnicki ugovor s trenutnim ucinkom, bez održavanja otkaznog roka. Pogodnosti vezane uz pretplatnicki odnos (pokloni, gratis primjerci) ne mogu se ostvarivati ukoliko je naruceno više od dvije pretplate od strane osoba koje žive u zajednickom kucanstvu. U slucaju prestanka pretplatnickog ugovora prije isteka ugovorenog roka iz razloga za koji je odgovoran pretplatnik, pretplatnik gubi pravo na popust i/ili druge pogodnosti koje su mu odobrene pri sklapanju i/ili za vrijeme trajanja ugovora o pretplati.

U takvim slucajevima Akademija – Eno galerija d.o.o. je ovlašten potraživati od pretplatnika naknadu pune cijene za magazine koje su mu dostavljane kao gratis primjerci odnosno razliku do pune cijene magazina za sve primjerke magazina koji su isporuceni po nižoj cijeni od prodajne cijene na kioscima, te naknadu važece tržišne cijene magazina za sve neplacene primjerke koji su odnosno koji bi bili isporuceni do prestanka ugovora (istekom roka ili otkazom), kao i naknadu cijene (ili odgovarajucu razliku do pune cijene) za sve poklone i/ili druge pogodnosti koje su pretplatniku odobrene kod sklapanja ili za vrijeme trajanja ugovora o pretplati.

Tijekom trajanja ugovora o pretplati pretplatnik može promijeniti izabranu dinamiku placanja pretplate. O promjeni dinamike placanja pretplatnik je dužan obavijestiti Akademija – Eno galerija d.o.o. Promjenom dinamike placanja ugovorena cijena pretplate mijenja se u skladu sa izabranom dinamikom placanja i u odnosnom trenutku važecim cjenikom pretplate. Ukoliko je pretplatnik ostvario ili su mu obecane određene pogodnosti temeljem ranije izabrane dinamike placanja pretplate (npr. gratis primjerci, pokloni i sl.), promjenom dinamike placanja takve pogodnosti prestaju, osim ako vrijede i za novo izabranu dinamiku placanja. Osim toga Akademija – Eno galerija d.o.o. u takvim slucajevima pridržava pravo potraživanja naknade cijene za gratis dostavljene novine kao i naknade za vrijednosti poklona ili drugih pogodnosti koje su pretplatniku odobrene u vezi sa ranijom dinamikom placanja pretplate.